(Link za knjigu se nalazi na dnu stranice)

BILJEŠKA O AUTORU

Šejh Abdul-‘Aziz b. Abdullah b. Abdur-Rahman b. Muhammed b. Abdullah b. Baz, rhm, rođen je 1330 h. god., u Rijadu, glavnom gradu današnje S. Arabije.

Iako je šejh Ibn Baz, rhm, u ranoj mladosti bio nadaren zdravim vidom, ipak ta blagodat nije dugo trajala. 1346 h. god. njegov vid slabi zbog bolesti koju je zadobio na očima, a nekoliko godina kasnije, Allahovim htijenjem, gubi vid u potpunosti. Šejhu je bila uskraćena blagodat vida, ali za uzvrat, nadahnut je vidom srca, znanjem i spoznajom vjere.

Još u ranom djetinjstvu šejh Ibn Baz, rhm, počinje s učenjem šerijatskih nauka. Prije punoljetstva okončava učenje Kur’ana napamet, a nakon toga posjećuje veliki broj islamskih učenjaka i pred njima proučava mnoga kapitalna djela, te izučava raznolike šerijatske discipline.

Neki od mnogobrojnih učenjaka pred kojima je uvaženi šejh stjecao znaje su: Muhammed b. Abdul-Latif i Salih b. Abdul-‘Aziz, praunuci šejhul-islama Muham- meda b. Abdul-Vehabba, te Sa’d b. Hamed b. Atik, Hamed b. Faris, Sa’d Vekkas el-Buhari i dr. Najpoznatiji šejhov učitelj, bez dvojbe, bio je poznati muftija Muhammed b. Ibrahim Alu Šejh, rhm. Pred njim je šejh učio više od 10 godina.

________

Dužnosti koje je uvaženi šejh, Allah mu se smilovao, obavljao tokom života:

• Kadija u gradu Hardž više od 14 godina. Od 1357. pa sve do 1357. h. god.

• Profesor na Visokom znanstvenom institutu u Rijadu, od 1372 h. god., te na Fakultetu šerijata od 1373 h. god. Tu dužnost je obnašao 9 godina, a predmeti koje je predavao su: fikh, tevhid i hadis.

• Zamjenik rektora Islamskog univerziteta u Medini, od 1381. h. god. u trajanju od 9 godina.

• Rektor Islamskog univerziteta u Medini, od 1390. pa sve do 1395. h. god. Tu funkciju preuzima nakon smrti prvog rektora šejha Muhammeda b. Ibrahima, rhm.

• Predsjednik Znanstvene institucije za naučna istraživanja, izdavanje fetvi, da’vu i savjetovanje od 1395. h. god. u trajanju od 19 godina.

• Glavni muftija, te predsjednik Vijeća najeminentnijih učenjaka i predsjednik Stalne komisije za fetve, od 1414. h. god. pa sve do smrti.

Pored navedenih dužnosti šejh obnašao je i mnoge druge funkcije kao što je predsjedavanje glavnim vijećem Svjetske muslimanske lige – Rabite, predavač u Mekkanskom haremu, predavač u Poslanikovoj, alejhis- selam, džamiji u Medini, predsjedavanje Vrhovnim vijećem za brigu o džamijama itd.

________

Autor je mnogih korisnih djela, a neka od njih su: El- Fevāidul-dželijje (iz nasljednog prava), Et-Tahkiku vel-idāh (o hadžskim propisima), Et-Tehziru minel-bida’i (upozorenje na novotarije), El-Akidetus-sahiha ve ma judādduha (o ispravnom vjerovanju), Nekdul-kavmijjetil- arabijje (o pobijanju arapskog nacionalizma), Vudžubul- ‘ameli bis-sunneti (o obaveznosti rada po sunnetu), Ed- Da’vetu ilellah ve ahlākud-du’ati (o islamskom misionarstvu i ahlaku daija), Hukmu-s-sufuri vel-hidžab (o propisima hidžaba) i dr. Spomenuta i mnoga druga djela, članci i fetve naknadno su uvrštena u opći opus svih šejhovih naučnih radova, poznatim pod imenom Medžmu’u fetava ve mekalat mutenevvi’a. Ta naučna enciklopedija štampana je u više od 30 tomova.

Nakon kraće bolesti, u četvrtak 27. muharrema, 1420 god. po Hidžri u Taifu, šejh napušta dunjaluk i odlazi Uzvišenom Allahu. Dženaza je obavljena sutradan nakon džuma-namaza u Mekkanskom haremu, nakon čega je ukopan na mezarju El-Adl u Mekki.

Molimo Allaha da nagradi uvaženog šejha najboljom nagradom za njegov hizmet islamu i muslimanima, da mu oprosti grijehe, uzdigne ga na visok stepen i uvede u Džennet bez polaganja računa. Amin!

________

Najbolja knjiga koja govori o životu uvaženog šejha, rhm, je djelo Dževanib min siretil-imam Abdul-‘Aziz b. Baz od šejha Muhammeda b. Musāa el-Musāa, rhm.

 

LINK ZA KNJIGU – OTVORI OVDJE

(Visited 20 times, 1 visits today)